Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van deze website. Door zich toegang te verschaffen tot de website, het materiaal en de beschikbare informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden en deze te begrijpen. De gebruiker stemt ermee in om daaraan gebonden te zijn.

Gebruik van de informatie

Babs Bone Broth streeft naar het aanbieden van correcte en actuele informatie op deze website. Deze informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks staat Babs Bone Broth niet in voor de volledigheid, de juistheid of de actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard. Deze kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Babs Bone Broth aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Babs Bone Broth en de gebruiker van de website ontstaan.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die worden gemaakt op basis van de informatie op de website, alsmede voor het gebruik daarvan. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de informatie op de website. Deze website is bestemd voor algemene informatiedoeleinden en kan zonder toestemming of kennisgeving worden gewijzigd.

De op de website beschikbare informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene gezondheidsinformatie. Deze is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De informatie op deze website dient niet te worden opgevat als een medisch advies.

De gebruiker dient voor zijn gezondheidsbehoeften niet uitsluitend te vertrouwen op de informatie die op de website wordt verstrekt. Alle specifieke medische vragen dienen te worden voorgelegd aan de zorgverlener. De gebruiker dient medisch advies in te winnen met betrekking tot zijn gezondheid, voordat deze begint met voedings- en/of afslankadvies.

Indien de gebruiker ervoor kiest de op de website beschikbare informatie te gebruiken zonder voorafgaand overleg met en toestemming van zijn arts, stemt de gebruiker ermee in de volledige verantwoordelijkheid voor de beslissingen te aanvaarden. Ook stemt de gebruiker ermee in het bedrijf, de werknemers, de contractanten en alle gelieerde bedrijven te vrijwaren van enige aansprakelijkheid met betrekking tot letsel of ziekte van de gebruiker of de gebruikers eigendommen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze informatie door de gebruiker.

Privacyverklaring

De gebruiker kan deze website bezoeken zonder ons te vertellen wie de gebruiker is en zonder enige informatie over de gebruiker te hoeven verschaffen. Deze website houdt door middel van een tracker het aantal bezoekers bij. De website houdt bij waarvan de gebruikers afkomstig zijn en via welke provider de gebruiker toegang heeft tot het internet.

De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Behoudens speciale situaties zoals wettelijke eisen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te houden.

Babs Bone Broth aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik, de onvolledigheid of de onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Er mogen geen beslissingen worden genomen op basis van de informatie op deze website. Zoals het stellen van diagnoses met betrekking tot de gezondheid etc. Babs Bone Broth aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de getoonde advertenties, de producten of zaken op dergelijke websites of bronnen.

Beschikbaarheid

De informatie en de aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) onbeschikbaarheid.

E-mail

Babs Bone Broth kan niet garanderen dat de e-mails die aan Babs Bone Broth worden verzonden altijd (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. De gebruiker accepteert dit risico wanneer deze met Babs Bone Broth via e-mail correspondeert zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Babs Bone Broth heeft geen invloed op de websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. Babs Bone Broth aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De (auteurs- en intellectuele) rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij BabsBoneBroth.com of bij derden die dit (beeld)materiaal met toestemming beschikbaar hebben gesteld aan BabsBoneBroth.com.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Het is onder andere niet toegestaan de inhoud van deze website of enig onderdeel daarvan door te sturen, te distribueren of beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de websitebeheerder van babsbonebroth.com.

close icon My Rewards