BABS AFFILIATE PROGRAMMA

Door deel te nemen aan ons affiliate programma ga je akkoord met de deze bepalingen:

 • Alleen marketingmateriaal gebruiken dat is goedgekeurd of verstrekt door Babs Bone Broth
 • Geen claims maken of informatie verstrekken over Babs Bone Broth die niet terug te vinden is op onze website of welke niet door ons is verstrekt
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming géén Babs Bone Broth advertenties plaatsen op een website of social media kanaal, anders dan degene die je hebt opgenomen in jouw aanvraag
 • Je stemt ermee in om, mits daarom wordt gevraagd, bewijs te overleggen van de manier waarop je Babs Bone Broth promoot. Als je dit niet doet behouden wij ons het recht tot het inhouden van fondsen.

Andere beperkingen met betrekking tot websiteverkeer:

 • Geen aansporingen
 • Geen rebroke
 • Geen pop-ups
 • Geen 18+
 • Geen surveys
 • Geen coupon of voucher websites
 • Geen SMS verkeer
 • Geen zoekverkeer
 • Geen retargeting
 • Geen SEM of media aankopen
 • Geen cashback
 • Geen loyaliteitsprogramma’s
 • E-mail alleen met vooraf goedgekeurde tekst en inhoud

Affiliate Algemene Voorwaarden en Bepalingen

Als een geautoriseerde affiliate (Affiliate) van Babs Bone Broth ga je akkoord met de algemene voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst (Overeenkomst). Lees de gehele Overeenkomst zorgvuldig door. Doe dit voordat jij je registreert en de producten van Babs Bone Broth als Affiliate gaat promoten.

Jouw deelname aan het Programma is uitsluitend bedoeld om legaal reclame te maken voor onze website en om een commissie te ontvangen op producten die worden aangeschaft door personen die via jouw eigen website of persoonlijke affiliate link naar Babs Bone Broth zijn verwezen.

Door je aan te melden voor het Babs Bone Broth Affiliate Programma (Programma), ga je akkoord met deze Overeenkomst en haar voorwaarden en bepalingen.

1. Goedkeuring of Afwijzing van de Aanvraag

Wij behouden ons het recht om elke Affiliate Programma Aanvraag naar eigen goeddunken goed te keuren of af te wijzen. Je kunt geen juridische stappen tegen ons ondernemen wegens afwijzing van jouw Affiliate Programma-aanvraag.

2. Geheimhouding

 1. De informatie die je van Babs Bone Broth ontvangt met betrekking op Babs Bone Broth zaken en software behandel je volledig vertrouwelijk. Zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst.
 1. Dergelijke informatie mag niet geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt aan andere personen, bedrijven of organisaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babs Bone Broth. Je mag dergelijke informatie alleen gebruiken bij het uitvoeren van jouw verplichtingen onder deze overeenkomst.
 1. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zul je alle informatie verwijderen van de systemen die niet van Babs Bone Broth zijn. Alle kopieën daarvan moeten binnen 48 uur na de beëindiging van de Overeenkomst worden vernietigd.

3. Commissies

 1. Commissies worden één keer per maand uitbetaald aan het eind van de maand. Een Affiliate kan alleen een commissie ontvangen als de doorverwezen rekening minimaal 37 dagen actief blijft.
 1. Je kunt jezelf niet doorverwijzen. Je ontvangt geen commissie voor jouw eigen accounts. Er is ook een limiet van één commissie per doorverwezen account. Als iemand op de link op jouw website klikt en via meerdere accounts bestelt, dan ontvang je alleen een commissie voor de eerste bestelling.
 1. Betalingen worden alleen verstuurd voor transacties die met succes zijn afgerond. Transacties die resulteren in terugboekingen of restituties worden niet uitbetaald.
 1. De uitbetaling van de commissie wordt berekend na aftrek van belastingen en verzendkosten van het uiteindelijke aankoopbedrag van de klant.
 1. De Affiliate ontvangt een 30 dagen cookiebeleid. Dit betekent dat de Affiliate 30 dagen de tijd heeft om de consument een Babs Bone Broth product aan te laten schaffen en hierop een commissie te ontvangen.

4. Intellectueel eigendom

 1. Babs Bone Broth behoudt de volledige eigendom van al haar geregistreerde en ongeregistreerde intellectuele eigendomsrechten of enige andere bescherming van een soortgelijke aard.
 1. Voor de duur van deze Overeenkomst verleent Babs Bone Broth je een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om haar handelsmerken te gebruiken bij de uitvoering van deze Overeenkomst, zolang deze worden gebruikt in overeenstemming met de merk richtlijnen en de instructies van Babs Bone Broth. Deze licentie kan door Babs Bone Broth te allen tijde worden ingetrokken en zal automatisch eindigen in het geval deze Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd.
 1. Door het creëren van content voor Babs Bone Broth ga je ermee akkoord dat Babs Bone Broth de door jouw gecreëerde content mag gebruiken als marketingmateriaal. Voor zowel sociale als publicitaire doeleinden.

5. Duur en beëindiging

 1. Deze Voorwaarden worden van kracht op de datum dat deze door jou wordt aanvaard en blijven tot nader order van kracht. Beide partijen kunnen op elk moment opzeggen. Daarbij dienen zij een opzegtermijn van één (1) maand in acht te nemen.
 1. Niettegenstaande bepaling 5.1 heeft Babs Bone Broth het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien je deze Overeenkomst schendt of niet in staat bent om te voldoen aan de voorwaarden of één van jouw verplichtingen zoals beschreven in deze Overeenkomst.
 1. In geval van beëindiging van deze Overeenkomst dien je alle inhoud met betrekking tot Babs Bone Broth en het Affiliate Programma zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na beëindiging, te verwijderen.
 1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of nietig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen hierdoor onaangetast en blijven zij volledig van kracht.
 1. Jouw affiliate aanvraag en status in het Programma kan worden opgeschort of beëindigd om één van de volgende redenen:
 • Ongepaste advertenties (valse claims, misleidende hyperlinks etc.)
 • Spamming (bulk mails, massale nieuwsgroep posting etc.)
 • Adverteren op websites die illegale activiteiten bevatten of promoten
 • Schending van intellectuele eigendomsrechten. Babs Bone Broth behoudt zich het recht om licentieovereenkomsten te eisen van degenen die gebruik maken van de handelsmerken van Babs Bone Broth om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
 • Zelfverwijzingen, frauduleuze transacties en vermoedelijke affiliate fraude
 • Naast het voorgaande behoudt Babs Bone Broth zich het recht om een Affiliate account te allen tijde te beëindigen, voor overtredingen van deze Overeenkomst of zonder opgaaf van reden.

6. Affiliate koppelingen

 1. Je mag grafische en tekst links gebruiken op jouw website, sociale media en in jouw e-mail berichten. Je mag ook reclame maken voor de Babs Bone Broth website in online en offline advertenties, tijdschriften en kranten.
 1. Je mag gebruik maken van de afbeeldingen en tekst die door ons worden verstrekt. Je mag ook jouw eigen afbeeldingen en tekst creëren, zolang deze passend zijn volgens de voorwaarden en niet in strijd zijn met de voorwaarden zoals beschreven.

7. Coupon en Deal Websites

 1. Babs Bone Broth biedt af en toe coupons aan geselecteerde Affiliates en aan onze nieuwsbriefabonnees. Als je niet vooraf bent goedgekeurd/toegewezen voor een coupon, dan is het je niet toegestaan om de coupon te promoten. Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor elke Affiliate die overweegt onze producten te promoten in relatie tot een deal of coupon:
 • Affiliates mogen geen misleidende tekst gebruiken op affiliate links, buttons of afbeeldingen om iets anders te suggereren dan momenteel geautoriseerde deals aan de specifieke Affiliate.
 • Affiliates mogen niet bieden op Babs Bone Broth coupons, Babs Bone Broth kortingen of andere zinsneden die impliceren dat coupons beschikbaar zijn.
 • Affiliates mogen geen pop-ups, pop-unders, i-frames, frames of andere geziene of ongeziene acties genereren die affiliate cookies instellen. Tenzij de gebruiker duidelijk en expliciet interesse heeft getoond in het activeren van een specifieke besparing door te klikken op een duidelijk gemarkeerde link, knop of afbeelding voor die specifieke coupon of deal. Jouw link moet de bezoeker naar de website van de handelaar sturen.
 • De gebruiker moet in staat zijn om coupon/deal/korting informatie en details te zien voordat een affiliate cookie wordt geplaatst (d.w.z. “klik hier om coupons te zien en open een venster naar de website van de handelaar” is NIET toegestaan).
 • Affiliate websites mogen geen “Klik voor (of om) de Deal/Coupon te zien” of enige variatie hierop hebben wanneer er geen coupons of deals beschikbaar zijn en de klik de Affiliate website opent of een cookie instelt. Affiliates met een dergelijke tekst op de landingspagina zullen onmiddellijk uit het programma worden verwijderd.

8. Aansprakelijkheid

 1. Babs Bone Broth is niet aansprakelijk voor indirecte of toevallige schade (verlies van inkomsten, commissies) als gevolg van affiliate tracking storingen, verlies van database bestanden of enig resultaat van intenties van schade aan het Programma en/of aan onze website(s).
 1. Wij geven geen uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot het Programma en/of de lidmaatschappen of producten verkocht door Babs Bone Broth. Wij beweren niet dat de werking van het Programma en/of onze website(s) foutloos zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen of fouten.

9. Duur van de Overeenkomst

 1. De duur van deze Overeenkomst gaat in op het moment dat je wordt geaccepteerd voor het Programma en eindigt op het moment dat jouw Affiliate account wordt beëindigd.
 1. De bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd. Indien een wijziging van de voorwaarden van deze overeenkomst voor jouw onaanvaardbaar is, is jouw enige keuze het stopzetten van jouw Affiliate account. Indien je blijft deelnemen aan het programma, betekent dit dat je akkoord gaat met de wijzigingen.

10. Schadeloosstelling

De Affiliate vrijwaart Babs Bone Broth en de aan haar gelieerde en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, met inbegrip van degenen met een licentie of toestemming van Babs Bone Broth om materialen te verzenden en te distribueren, van alle aansprakelijkheden, schade, boetes, vonnissen, vorderingen, kosten, verliezen en uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische kosten en honoraria) die voortvloeien uit of verband houden met alle vorderingen in verband met deze Overeenkomst als gevolg van nalatigheid, onjuiste voorstelling van zaken, verzuim om bekendheid te geven of opzettelijk wangedrag van de Affiliate.

11. Elektronische Ondertekeningen

De Overeenkomst is een elektronisch contract waarin de wettelijk bindende voorwaarden van jouw deelname aan het Babs Bone Broth affiliate programma zijn vastgelegd. Je geeft aan dat je deze Overeenkomst en alle voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, aanvaardt door het aanmeldingsproces van Babs Bone Broth te voltooien. Deze handeling creëert een elektronische handtekening die dezelfde juridische kracht en effect heeft als een handgeschreven handtekening.

Voor vragen en/of opmerkingen kan je contact opnemen met contact@babsbonebroth.com

09 Juli 2022

close icon My Rewards